Drenaj Nedir ? Drenaj Fiyatları

Drenaj Nedir ? Drenaj Fiyatları

 Drenaj Nedir ? Drenaj Fiyatları

Drenaj Nedir?

Herhangi bir yapıya zarar verebilecek suyun doğal ya da yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmaların bütününe drenaj denir. Su ve nem yalıtımı yapılan özel bir uzmanlık gerektiren drenaj nedir sorusunun en iyi cevabı yapıyı kuruyan unsurlardır denebilir. Su yalıtımı katmanı oluşturulmadan tamamlanan yapıların temelleri, binayı çepeçevre saracak drenaj hattıyla ve perde duvarlarda yapılacak yalıtım katmanıyla mümkündür. Bu tip yalıtımlarda drenaj hattının tıkanmaması büyük bir hayati önem taşımaktadır. Su yalıtımlarında polimer bitüm membranlarla yapılan su yalıtımının yerine 2 kat membram yapılarak polyester keçe taşıyıcılı olması önerilmektedir. Su yalıtımının toprakla temas ettiği bölümlerde oluşacak noktasal zedelenmeleri engellemek için koruyucu bir tabaka oluşturulması gerekmektedir. Oldukça zor ve kritik bir uygulama olan temelde su yalıtımı işleminde, sızıntı sularına en aza indirebilecek drenajlı yalıtım uygulaması yapılmalıdır. Ayrıca drenajlı yalıtım uygulaması sırasında zeminin olabildiğince kuru olması gerekmektedir. Ancak unutulmaması gereken en önemli şey drenajın hiçbir zaman su yalıtımı yerine geçmediği gerçeğidir.  Her ne kadar modern malzemeler kullanılarak işlemi yapılırsa da yalıtıma suyun ulaşma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Temel su yalıtımı uygulamalarında yapılan drenajin ana prensibi suyun basıncını düşürmektir.

İç Drenaj

Dış drenaj yapma imkanı bulunmayan durumlarda yapının bodrum katında yapılan işleme iç drenaj denir. Bodrum döşemesi en az 2 metre derinlikte ve 50 x 50 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılan iç drenaj, harçsız yapılmaktadır. Moloz taş duvar örülerek üzeri saç ya da beton bir kapakla kapatılan kuyunun üzerine otomatik çalışan bir su motoru yerleştirilmektedir. Bir ucu suyun döküleceği yere bağlanan su borusunun diğer ucu kuyuya indirilmektedir. Su motoru ile bağlantılanan su borusu, kuyu tabanından yaklaşık 15 - 20 cm yukarıda bırakılarak ucuna bir süzgeç takılmaktadır. Zeminden sızan suyun bodrum seviyesinden yaklaşık 50 cm kadar yükseldiğinde su pompası çalışarak suyun tahliyesi işlemini gerçekleştirmektedir.

Dış Drenaj

Yapının etrafına temel duvarından 50 - 100 cm kadar dışarıda yapılan dış drenaj, tabanından 30 - 50 cm derindedir. Yaklaşık %5 - 10 eğimli bir kanal açılarak 20 cm çapındaki beton veya kil künkler-büzler kanal tabanına 24 cm aralıklarla döşenmektedir. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı çimento harcı ile kapatılırken, kanal künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurulur. İyice sıkıştırılan kil dolgu ve künkler, önce iri sonra ufak taş parçalarıyla doldurulurken yüzeye yakın olan kısmı iri kumla örtünmektedir. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde ise en az 50 x 50 cm çapında taş ya da beton rögarlar – bacalar yapılmaktadır. Kanal tabanından 15 - 20 cm aşağıdan başlayan rögarlar, bahçe seviyesine kadar yükselmektedir. Künkler rögarlara bağlanırken en düşük seviyeli künkler kanalizasyon ve dere gibi yerlere bağlanmaktadır. Böylece suyun yapıdan uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

Ayrıca dış drenaj işleminde künk yerine delikli ve oluklu plastik PVC borular da kullanılmaktadır. Bu boyutları 10 metreye kadar olan bu boruların çapları 10 ila 20 cm arasında değişmektedir. Hafif ve işçiliğinin kolay olması nedeniyle son dönemde oldukça tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra basit drenaj uygulamalarında iri taş parçaları kullanılabileceği gibi plaka taşlar ya da tuğlalarda tercih edilmektedir.

Drenaj Uygulamasının Aşamaları

 • Yapı çevresinde yapılan temizleme işleminin ardından kepçe ya da el ile kazı işlemine başlanır.
 • Ana rögara uzaklığı ve eğimi hesaplanır.
 • Ortalama 1.7 m derinlikte tranşe açılması gerekirken genişlik için serbest çalışılabilir.
 • Temelin alt seviyesine kadar yapılan kazı işleminin ardından yapının duvarları temizlenip yıkandıktan sonra kuruması için beklenir.
 • Temel ve duvarların kurumasının ardından zeminde sıvı membran işlemine geçilir.
 • PP3000 cam elyaflı ve keçeli bir malzeme ile ısıtma yardımı yapılır. Uygulamanın ek yerleri 20 - 30 cm kadar üst üste getirilerek membran uygulaması yapılır.
 • Yastıklama tekniği kullanılarak 100’lük drenflex drenaj borusu temelin üstüne ya da temel kirişinin altına döşenir.
 • Drenflex borusunun üzerine geotekstil malzemesi örtülerek mıcır dolgu işlemi yapılır.
 • Membranın zarar görmesini engellemek amacıyla duvar su izolasyonu subasman kotu ile drenflex borusuna kadar drenaj levhası yerleştirilir.
 • Yapılan bu işlemler sırasında yapının tesisatlarında oluşan bir zarar görüldüğünde anında onarım işlemi yapılır.
 • Açılan alanın doldurulmasına başlanarak yapı etrafına 50 - 80 cm genişliğinde tretuvar betonu yapılır. Betonun üzerine oluklu karo taşı döşenir ve çatı inişleri ile yağmur suyu bacasının bağlantılarının yapılmasına dikkat et edilir.
 • Son olarak bahçe ve konut girişi eski haline getirilerek test işlemi yapılır.

Drenaj izolasyon;

 Drenaj nedir ?

 Drenaj; suların toplanması, denetim altına alınması ve uzaklaştırılmasıdır. Drenaj yüzey drenajı ve yer altı drenajı olmak üzere ikiye ayrılır.

Yüzey drenajında toprak üstündeki suların yönetimi, denetimi, yer değişimi, birikimi ve düzeni yer altı drenajında da toprak altındaki suların yönetimi, denetimi ve muhafazası söz konusudur. Yüzey drenajının ana amacı, yapılara ve alanlara suların yapacağı zararı yada sel oluşumunu önlemektir.

1.1. Drenajın Yararları

Sel oluşumunu önler Doğal ve yapısal çevreye zarar verebilecek su toplanmalarını asgariye indirmek için bitkisel, yapısal materyaller ve drenaj sistemleri kullanılır.

Erozyonun önlenmesi Erozyonda, taşıntı materyali: materyal tuzakları, çökeltme göletleri, bitki örtüsü ve uygun tesviye ile kaynağında tutulmalıdır.

Toprak kabartması ve don zararlarının azaltılması Bazı hallerde tefsiye tabakası, kaplamalı yüzeyler ve yapıların altındaki topraklarda kabarmalar ve don zararlanmaları meydana gelebilir.Bu zararlanmaları önlemek yada minimuma indirmek ancak doğru drenaj sistemlerinin kurulmasıyla mümkün olabilir.

Su kalitesinin korunması Doğaya müdehaleler sonucunda meydana gelen doğal hidrolojik döngü içerisinde meydana gelebilecek bozulmalar drenaj sistemleri kullanılarak asgariye indirilebilir.Yer altı yada yüzey su seviyesinin korunması buna örnektir.

Yaban hayatının korunması Mevcut drenaj sistemlerinin korunmasının çevresel faydası yaban hayatı ortamının muhafazasıdır.Doğal ortamlar gelişi güzel ve yetersiz bir şekilde yapılan yapılan gelişmeler sonucunda değişmekte ve bozulmaktadır.

Toprağın Rahatlaması Değişimler ve müdehaleler sonucu toprak bünyesinde biriken fazla sular drene edilmelidir.Böylece toprak üzerindeki bitkilerin ve yaban yaşamın fazla sudan görebileceği zararlar önlenmiş doğal döngü korunmuş olacaktır.

Su kalitesinin korunması

 Doğaya müdehaleler sonucunda meydana gelen doğal hidrolojik döngü içerisinde meydana gelebilecek bozulmalar drenaj sistemleri kullanılarak asgariye indirilebilir.Yer altı yada yüzey su seviyesinin korunması buna örnektir.

Yaban hayatının korunması Mevcut drenaj sistemlerinin korunmasının çevresel faydası yaban hayatı ortamının muhafazasıdır.Doğal ortamlar gelişi güzel ve yetersiz bir şekilde yapılan yapılan gelişmeler sonucunda değişmekte ve bozulmaktadır.

Toprağın Rahatlaması Değişimler ve müdehaleler sonucu toprak bünyesinde biriken fazla sular drene edilmelidir.Böylece toprak üzerindeki bitkilerin ve yaban yaşamın fazla sudan görebileceği zararlar önlenmiş doğal döngü korunmuş olacaktır. Drenaj Sistemleri

 Açık sistemler (yüzey drenaj sistemleri)

 Kapalı sistemler (yer altı drenaj sistemleri)

 Açık ve kapalı sistemlerin kombinasyonu sonucunda oluşan sistemler (karma drenaj sistemleri)

2. Yüzey drenajı Yer yüzüne yağmur, kar,dolu vb. şekillerde düşen sular yağış adını alır.Yeterli bir drenaj çözümü için: -Drene edilecek alanın aldığı yağış hakkında her türlü verinin toplanması -Yağışın ne kadarının yüzey akısına sebep olduğunun saptanması -Yağış ölçüm değerlerinin sağlanması ve bu verilere dayanarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunulması gerekmektedir. Yağış suyunun ve yüzeysel akışın kontrol altına alınması ve zararsız hale getirilmesi için: -Doğal drenaj yatakları -Açık hendekler ve kanallar -Menfezler -Kapalı toprak altı borularından yararlanılır.

 Yüzeysel Akışın Yönlendirilmesi Oluşturan Ana Veriler - Yüzeysel akışın kaynağını tespit için gerekirse komşu arazileri de içine alan topografya analizi yapılmalı.(yüksek veya alçak yerler, sırtlar, vadiler, kuru ve sulu dereler, toplanma noktaları) - Arazide su geçirimi özelliği iyi olan çakıllı veya kumlu topraklar ile geçirgenliği zayıf olan kil ve tozlu topraklar gibi olağandışı topraklar belirlenmelidir.

3 - Suyun geldiği en yüksek ve gittiği en alçak noktalar belirlenmelidir. - Kuru kalması istenen bölgeler ve alandaki mevcut yapılar tespit edilmelidir.

 Tipik bir yağış suyu drenaj sistemine örnek Yağış sonucunda bir bina çatısından drene olan sular yağmur oluklarına toplanır,sular yağmur suyu iniş boruları vasıtasıyla teras,koruma betonu yada çim yüzeye ulaşır.Bu yüzeylerin binadan dışarı doğru eğimli yapılmış olması gerekir.Yerçekimi etkisiyle suyun eğim yönünde hareketi sağlanır.Suyun çim alan üzerindeki hareketi sırasında bir kısım su kaybı meydana gelir.Su çim alandan bir yola buradan yol boyunca belli aralıklarla yapılmış olan rögarlara,buradan da giderek artan kesitlere sahip olan menfezler vasıtasıyla bir akarsuya,göle yada denize boşaltılır.Söz konusu çatıdan inen sular doğrudan bir kanalizasyona da verilebilir.Ülkemizde çok kullanılan bu uygulamanın bir çok sakıncası bulunması nedeniyle kentlerde bu tür drenaj sistemlerini kullanılması doğru değildir.

Genel olarak yağış drenaj sistemleri ikiye ayrılır. - Özel drenaj sistemleri: Belirli arazilerden gelen suların yollara(drenaj oluğu yada rögarlara yöneltilmesi için uygulanan sistemlerdir. - Genel drenaj sistemleri: Yağış sonucunda akışa gecen suları meydanlardan,caddelerden ve yollardan toplayarak kontrollü bir şekilde bir akarsuya ulaştırılmasını sağlamak üzere planlanmış sistemlerdir.

3. Yüzeysel Drenajda Kullanılan Yapılar yada Tesisler

 Kenar Hendekleri Yüzeydeki suyun toplanıp uzaklaştırılması kenar hendekleriyle sağlanır.Kenar hendekleri hendek iç yüzeyleri genelde toprak olarak bırakılır.Eğim çoksa ve akış hızlıysa hendek yüzeyleri kaplanır.Hendek derinliği yağış durumuna göre 4 - 7.5 cm arasında değişir.

 Kenar hendekleri üçgen ve yamuk kesitli kenar hendekleri olmak üzere ikiye ayrılır. Çatı süzgeçleri çatı drenaj elemanlarıdır ve doğru olarak tasarlanmış bir izolasyon ile birlikte yağmur suyunun güvenli bir şekilde drenajını sağlar. Çatı süzgeçlerinin seçimi yağış tesisatına, iklim koşullarına ve uygulama alanına göre yapılmalıdır.